THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Chủ nhật - 16/10/2022 23:47 693 0

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

I. ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN, THEO DÕI HỒ SƠ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Xem hướng dẫn chi tiết tại  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG 1

II. THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Khi đăng nhập thành công, chọn một trong các danh mục sau để thực hiện dịch vụ công, chọn Cơ quan thực hiện. Chọn Đồng ý, Chọn nộp trực tuyến, và làm theo hướng dẫn từng tab. 

Mời bạn đọc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến theo từng danh mục như sau:

NỘI VỤ (cập nhật lúc 15 giờ ngày 16/02/2023)

1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng CLICK VÀO ĐÂY

2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng  CLICK VÀO ĐÂY

3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung CLICK VÀO ĐÂY

4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã CLICK VÀO ĐÂY

5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã  CLICK VÀO ĐÂY

6. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung CLICK VÀO ĐÂY

7. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã CLICK VÀO ĐÂY

8. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác CLICK VÀO ĐÂY

9. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung CLICK VÀO ĐÂY

10. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc CLICK VÀO ĐÂY

11. Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  CHỜ CẬP NHẬT

12. Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số CHỜ CẬP NHẬT

13. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị CLICK VÀO ĐÂY

14. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề CLICK VÀO ĐÂY

15. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất CLICK VÀO ĐÂY

16. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình CLICK VÀO ĐÂY

17. Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến CLICK VÀO ĐÂY

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa CHỜ CẬP NHẬT

2. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu CLICK VÀO ĐÂY

3. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh CLICK VÀO ĐÂY

4. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai CLICK VÀO ĐÂY

5. Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh CLICK TẠI ĐÂY

6. Bố trí ổn định dân cư trong huyện CLICK TẠI ĐÂY

7. Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh  CHỜ CẬP NHẬT

8. Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội CHỜ CẬP NHẬT

9. Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội CHỜ CẬP NHẬT

VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH (cập nhật lúc 15 giờ ngày 16/02/2023)

1. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã CLICK VÀO ĐÂY

2. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng  CHỜ CẬP NHẬT

3. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng  CHỜ CẬP NHẬT

4. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng  CHỜ CẬP NHẬT

5. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa CLICK VÀO ĐÂY

6. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm CLICK VÀO ĐÂY

7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở CLICK VÀO ĐÂY

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (cập nhật lúc 15 giờ ngày 16/02/2023)

1. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học CLICK VÀO ĐÂY

2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập CLICK VÀO ĐÂY

3. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại CLICK VÀO ĐÂY

4. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập CLICK VÀO ĐÂY

5. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) CLICK VÀO ĐÂY

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu  CHỜ CẬP NHẬT

2. Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu  CHỜ CẬP NHẬT

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu  CHỜ CẬP NHẬT

4. Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất  CHỜ CẬP NHẬT

5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất CHỜ CẬP NHẬT

6. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất  CHỜ CẬP NHẬT

7. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu  CHỜ CẬP NHẬT

8. Tham vấn trong đánh giá tác động Môi trường  CHỜ CẬP NHẬT

LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật  CHỜ CẬP NHẬT

2. Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật CLICK VÀO ĐÂY

3. Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng CLICK TẠI ĐÂY

4. Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh CLICK TẠI ĐÂY

5. Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương CLICK TẠI ĐÂY

6. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội CLICK TẠI ĐÂY

7. Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp CLICK TẠI ĐÂY

8. Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng  CHỜ CẬP NHẬT

9. Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở; sửa chữa nhà ở CHỜ CẬP NHẬT

10. Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh  CHỜ CẬP NHẬT

11. Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn CLICK TẠI ĐÂY

12. Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em CLICK TẠI ĐÂY

13. Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm  CHỜ CẬP NHẬT

14. Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm  CHỜ CẬP NHẬT

15. Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em CLICK TẠI ĐÂY

16. Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em CLICK TẠI ĐÂY

17. Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệtCLICK TẠI ĐÂY

18. Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em CLICK TẠI ĐÂY

19. Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em CLICK TẠI ĐÂY

20. Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế CLICK TẠI ĐÂY

21. Thủ tục quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình CLICK TẠI ĐÂY

22. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện CHỜ CẬP NHẬT

23. Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhânCLICK TẠI ĐÂY

24. Thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công  CHỜ CẬP NHẬT

TƯ PHÁP – HỘ TỊCH ( cập nhật vào lúc 15 giờ ngày 16/02/2023)

1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước CLICK VÀO ĐÂY

2. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước CLICK VÀO ĐÂY

3. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi CLICK VÀO ĐÂY

4. Đăng ký khai sinh CLICK VÀO ĐÂY

5. Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi CLICK VÀO ĐÂY

6. Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi CLICK VÀO ĐÂY

7. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, conCLICK VÀO ĐÂY

8. Đăng ký kết hôn CLICK VÀO ĐÂY

9. Đăng ký khai tử CLICK VÀO ĐÂY

10. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, conCLICK VÀO ĐÂY

11. Đăng ký giám hộ CLICK VÀO ĐÂY

12. Đăng ký chấm dứt giám hộ CLICK VÀO ĐÂY

13. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân CLICK VÀO ĐÂY

14. Đăng ký lại khai sinhCLICK VÀO ĐÂY

15. Đăng ký lại kết hôn CLICK VÀO ĐÂY

16. Đăng ký lại khai tử CLICK VÀO ĐÂY

17. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới CLICK VÀO ĐÂY

18. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới CLICK VÀO ĐÂY

19. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới CLICK VÀO ĐÂY

20. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới CLICK VÀO ĐÂY

21. Thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người dưới 14 tuổi), bổ sung hộ tịch CLICK VÀO ĐÂY

22. Cấp bản sao trích lục hộ tịch CLICK VÀO ĐÂY 

23. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân CLICK VÀO ĐÂY

24. Đăng ký khai sinh lưu động  CHỜ CẬP NHẬT

25. Đăng ký kết hôn lưu động  CHỜ CẬP NHẬT

26. Đăng ký khai tử lưu động  CHỜ CẬP NHẬT

27. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú CHỜ CẬP NHẬT

28. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) CHỜ CẬP NHẬT

29. Liên thông đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) CHỜ CẬP NHẬT

30. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí  CHỜ CẬP NHẬT

31. Liên thông đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí CHỜ CẬP NHẬT

32. Cấp bản sao từ sổ gốc CLICK VÀO ĐÂY

33. Chứng thực bản sao từ bản chính Giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận CLICK VÀO ĐÂY

34. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu càu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) CLICK VÀO ĐÂY

35. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở CLICK VÀO ĐÂY

36. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở CLICK VÀO ĐÂY

37. Chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở CLICK VÀO ĐÂY

38. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản CLICK VÀO ĐÂY

39. Chứng thực di chúc CLICK VÀO ĐÂY

40. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch  CHỜ CẬP NHẬT

41. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực CLICK VÀO ĐÂY

42. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực CLICK VÀO ĐÂY

43. Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại CLICK VÀO ĐÂY

44. Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải CHỜ CẬP NHẬT

45. Công nhận hòa giải viên  CHỜ CẬP NHẬT

46. Công nhận tuyên truyền viên pháp luật CLICK VÀO ĐÂY

47. Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật CLICK VÀO ĐÂY

48. Thôi làm hòa giải viên  CLICK VÀO ĐÂY

49. Thanh toán thù lao cho hòa giải viên  CLICK VÀO ĐÂY 

CÔNG THƯƠNG

1. Đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại CHỜ CẬP NHẬT

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1. Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu CHỜ CẬP NHẬT

2. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu CHỜ CẬP NHẬT

THANH TRA

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã  CHỜ CẬP NHẬT

2. Thủ tục thực hiện kê khai tài sản thu nhập CHỜ CẬP NHẬT

3. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình CHỜ CẬP NHẬT

4. Thủ tục thực hiện việc giải trình CHỜ CẬP NHẬT

Y TẾ

1. Thủ tục cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  CHỜ CẬP NHẬT

Trân trọng cảm ơn bạn đọc đã thực hiện giao dịch hành chính trực tuyến cấp xã. Khi thực hiện hành công, nhận kết quả qua tài khoản Dịch vụ công Quốc gia, Hãy đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ công trong phần "Dịch vụ công của tôi" trên tài khoản cá nhân hoặc doanh nghiệp. 

Nguồn tin: TỔNG HỢP

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

BẢN ĐỒ DU LỊCH TÂY NINH
HỆ THỐNG VĂN BẢN CHÍNH PHỦ
TRA CỨU VĂN BẢN
cong khai ngân sách
gop y du thao
CÔNG BÁO CHÍNH PHỦ
cong bao tay ninh
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay1,362
  • Tháng hiện tại38,613
  • Tổng lượt truy cập274,543
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây