THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Chủ nhật - 16/10/2022 23:47 1.300 0

Thời gian cập nhật: ngày 22/5/2024

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ ( VNeID) MỨC ĐỘ 2 

Để đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến xin mời ông, bà sử dụng Tài khoản định danh Điện tử mức 2 để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia:

Vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn chọn đăng nhập bằng "Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an"

Khi đăng nhập thành công, chọn một trong các danh mục sau để thực hiện dịch vụ công, chọn Cơ quan thực hiện. Chọn Đồng ý, Chọn nộp trực tuyến, và làm theo hướng dẫn từng tab. 

Mời bạn đọc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến theo từng danh mục như sau:

CÔNG AN 

1. Gia hạn tạm trú CLICK TẠI ĐÂY

2. Thông báo lưu trú  CLICK TẠI ĐÂY

3. Xóa đăng ký thường trú CLICK TẠI ĐÂY

4. Khai báo tạm vắng CLICK TẠI ĐÂY

5. Đăng ký tạm trú CLICK TẠI ĐÂY

6. Đăng ký thường trú CLICK TẠI ĐÂY

7. Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú CLICK TẠI ĐÂY

8. Tách hộ CLICK TẠI ĐÂY 

9. Xác nhận thông tin về cư trú CLICK TẠI ĐÂY

10. Xóa đăng ký tạm trú CLICK TẠI ĐÂY

11. Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (thường trú) CLICK TẠI ĐÂY 

12. Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (tạm trú) CLICK TẠI ĐÂY

LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

1. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật  CLICK TẠI ĐÂY

2. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật CLICK TẠI ĐÂY

3. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng CLICK TẠI ĐÂY

4. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh CLICK TẠI ĐÂY

5. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương CLICK TẠI ĐÂY

6. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội CLICK TẠI ĐÂY

7. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp CLICK TẠI ĐÂY

8. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng  CLICK TẠI ĐÂY

9. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở; sửa chữa nhà ở CLICK TẠI ĐÂY

10. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh  CLICK TẠI ĐÂY 

11. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn CLICK TẠI ĐÂY

12. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em CLICK TẠI ĐÂY 

13. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm  CLICK TẠI ĐÂY

14. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm CLICK TẠI ĐÂY

15. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm CLICK TẠI ĐÂY

16. Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung binh CLICK TẠI ĐÂY

17. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em CLICK TẠI ĐÂY

18. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em CLICK TẠI ĐÂY

19. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt CLICK TẠI ĐÂY

20. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em CLICK TẠI ĐÂY

21. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em CLICK TẠI ĐÂY

22. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế CLICK TẠI ĐÂY

23. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công CLICK TẠI ĐÂY

24. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình CLICK TẠI ĐÂY

25. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện CLICK TẠI ĐÂY 

VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

1. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã CLICK TẠI ĐÂY

2. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng  CLICK TẠI ĐÂY

3. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng  CLICK TẠI ĐÂY

4. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng  CLICK TẠI ĐÂY

5. Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhân CLICK TẠI ĐÂY

6. Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị CLICK TẠI ĐÂY

7. Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở CLICK TẠI ĐÂY

NỘI VỤ 

1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng CLICK TẠI ĐÂY

2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng  CLICK TẠI ĐÂY

3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung CLICK TẠI ĐÂY

4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã CLICK TẠI ĐÂY

5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã  CLICK TẠI ĐÂY

6. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung CLICK TẠI ĐÂY

7. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã CLICK TẠI ĐÂY

8. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác CLICK TẠI ĐÂY

9. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung CLICK TẠI ĐÂY

10. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc CLICK TẠI ĐÂY

11. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã theo công trạng  CLICK TẠI ĐÂY

12. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo chuyên đề CLICK TẠI ĐÂY

13. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất CLICK TẠI ĐÂY

14. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình CLICK TẠI ĐÂY

15. Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến CLICK TẠI ĐÂY

DÂN TỘC

1. Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số CLICK TẠI ĐÂY 

2. Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số CLICK TẠI ĐÂY  

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học CLICK TẠI ĐÂY

2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập CLICK TẠI ĐÂY

3. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại CLICK TẠI ĐÂY

4. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập CLICK TẠI ĐÂY

5. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) CLICK TẠI ĐÂY

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa CLICK TẠI ĐÂY

2. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu CLICK TẠI ĐÂY

3. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh CLICK TẠI ĐÂY

4. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai CLICK TẠI ĐÂY

5. Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội CLICK TẠI ĐÂY

6. Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội CLICK TẠI ĐÂY

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Tham vấn trong đánh giá tác động Môi trường  CLICK TẠI ĐÂY

TƯ PHÁP – HỘ TỊCH 

1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước CLICK TẠI ĐÂY

2. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước CLICK TẠI ĐÂY

3. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi CLICK TẠI ĐÂY

4. Thủ tục đăng ký khai sinh CLICK TẠI ĐÂY

5. Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi CLICK TẠI ĐÂY

6. Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi CLICK TẠI ĐÂY

7. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con CLICK TẠI ĐÂY

8. Thủ tục đăng ký kết hôn CLICK TẠI ĐÂY

9. Thủ tục đăng ký khai tử CLICK TẠI ĐÂY

10. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con  CLICK TẠI ĐÂY

11. Thủ tục đăng ký giám hộ CLICK TẠI ĐÂY

12. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ CLICK TẠI ĐÂY

13. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân CLICK TẠI ĐÂY

14. Thủ tục đăng ký lại khai sinh  CLICK TẠI ĐÂY

15. Thủ tục đăng ký lại kết hôn  CLICK TẠI ĐÂY

16. Đăng ký lại khai tử  CLICK TẠI ĐÂY

17. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới  CLICK TẠI ĐÂY

18. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới  CLICK TẠI ĐÂY

19. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới  CLICK TẠI ĐÂY

20. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới CLICK TẠI ĐÂY

21. Thủ tục thay đổi, cải chính (dành cho người chưa đủ 14 tuổi), bổ sung thông tin hộ tịch  CLICK TẠI ĐÂY

22. Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch CLICK TẠI ĐÂY 

23. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân CLICK TẠI ĐÂY

24. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động  CLICK TẠI ĐÂY 

25. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động  CLICK TẠI ĐÂY 

26. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động  CLICK TẠI ĐÂY 

27. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú CLICK TẠI ĐÂY 

28. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) CLICK TẠI ĐÂY

29. Liên thông đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) CLICK TẠI ĐÂY

30. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí  CLICK TẠI ĐÂY

31. Liên thông đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí CLICK TẠI ĐÂY

32. Cấp bản sao từ sổ gốc CLICK TẠI ĐÂY

33. Chứng thực bản sao từ bản chính Giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận CLICK TẠI ĐÂY

34. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu càu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) CLICK TẠI ĐÂY

35. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở CLICK TẠI ĐÂY

36. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở CLICK TẠI ĐÂY

37. Chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở CLICK TẠI ĐÂY

38. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản CLICK TẠI ĐÂY

39. Chứng thực di chúc CLICK TẠI ĐÂY

40. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch  CLICK TẠI ĐÂY 

41. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch CLICK TẠI ĐÂY

42. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực CLICK TẠI ĐÂY

43. Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) CLICK TẠI ĐÂY

44. Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) CLICK TẠI ĐÂY 

45. Thủ tục công nhận hòa giải viên (cấp xã)  CLICK TẠI ĐÂY 

46. Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật CLICK TẠI ĐÂY

47. Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật CLICK TẠI ĐÂY

48. Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)  CLICK TẠI ĐÂY

49. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên  CLICK TẠI ĐÂY 

50. Xác nhận thông tin hộ tịch CLICK TẠI ĐÂY 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ (cung cấp thông tin trực tuyến, nộp trực tiếp tại cấp xã)

1. Thông báo thành lập tổ hợp tác CLICK TẠI ĐÂY 

2. Thông báo thay đổi tổ hợp tác CLICK TẠI ĐÂY 

3. Thông báo chấm dứt hoạt động tổ hợp tác CLICK TẠI ĐÂY 

THANH TRA  (cung cấp thông tin trực tuyến, nộp trực tiếp tại cấp xã)

1. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã CLICK TẠI ĐÂY 

2. Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập CLICK TẠI ĐÂY 

3. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình CLICK TẠI ĐÂY 

4. Thủ tục thực hiện việc giải trình CLICK TẠI ĐÂY 

5. Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã CLICK TẠI ĐÂY 

6. Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã CLICK TẠI ĐÂY 

7. Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã CLICK TẠI ĐÂY 

Trân trọng cảm ơn bạn đọc đã thực hiện giao dịch hành chính trực tuyến cấp xã. Khi thực hiện hành công, nhận kết quả qua tài khoản Dịch vụ công Quốc gia, Hãy đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ công trong phần "Dịch vụ công của tôi" trên tài khoản cá nhân hoặc doanh nghiệp. 

Tác giả bài viết: Ngọc Khánh (tổng hợp)

Nguồn tin: DVC Quốc gia; DVC Tây Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

thủ tục hành chính
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
HỆ THỐNG VĂN BẢN CHÍNH PHỦ
TRA CỨU VĂN BẢN
cong khai ngân sách
gop y du thao
CÔNG BÁO CHÍNH PHỦ
cong bao tay ninh
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay1,352
  • Tháng hiện tại92,257
  • Tổng lượt truy cập1,161,954
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây